Hvordan forebygge sykefravær?

Lønn & HR | 01.06.2021

av Ingrid Petterson

Tenk forebygging av sykefravær fremfor reaktiv sykefraværsoppfølging. Hva gjør du for å bidra til å motivere dine ansatte og sikre friske ansatte?

Motiverte og friske ansatte er nøkkelfaktorer i suksessrike bedrifter. Ansatte får gjennom et godt arbeidsmiljø bedre livskvalitet, økt jobbtilfredshet og færre arbeidsrelaterte helseplager. Så hvordan kan du som leder bidra til at dere kommer dit? I dette blogginnlegget vil jeg gi dere noen tips til verktøy på veien.

 

Kjenn ditt sykefravær

Ved å ha god oversikt over sammenhenger og mønstre i sykefraværet får dere kunnskap og kan avdekke eventuelle utfordringer. Kanskje er det en avdeling som opplever spesielt høyt press, eller enkelte ansatte som har tilbakevendende fravær? Prøv å komme bak tallene, og se på mulige forklaringer. Hent ut kvartalsvise rapporter, slik at dere kjenner status, avgjør hva som er ønskesituasjonen, slik at dere kan gjøre målrettede valg for hvordan dere skal komme dit.

Erfaringsmessig benytter ikke alle bedrifter mulighetene til å få tallfestet hverken status eller mål for sykefraværet. Ved å sammenligne egne tall med tall for bransjen dere er i, og landsgjennomsnittet, vil dere få et bilde av hvordan dere ligger an og om målene bør justeres.

Dere har lavt sykefravær, sa du? Kjempebra! Det aller beste er å begynne forebyggingen i fredstid.

Har du derimot utfordringer med høyt sykefravær? Les mer om hvordan en HR-analyse kan gi deg oversikt over dine sykefraværstall. 

 

Nærværsfokus

Det er lettere å forebygge, enn å reparere når det kommer til arbeidsrelatert sykefravær. Så når vi snakker om forebygging er det naturlig å bevisstgjøre rundt hvilke nærværsfaktorer man har i bedriften. Dette er “limet” som gjør at vi går på jobb, selv om vi kjenner på uggenhet. Kjenner dine ansatte på mestring i forhold til sine oppgaver? Opplever de å bli sett av sin nærmeste leder?

Nærværsfaktorer omhandler opplevelse av mening i arbeid, å lykkes sammen med andre, betydningsfull rolle, mestring av utfordringer, tilhørighet, lojalitet, yrkesstolthet, ansvar, å kunne utnytte egne forutsetninger, å bli sett av leder og omsorg for hverandre. (Kilde: Regjeringen.no)

Kort sagt, faktorer som skaper trivsel og gir nærvær på tross av “vondter”.

En viktig suksessfaktor i nærværsarbeidet er forankring både hos ledere, tillitsvalgte og medarbeidere. Et godt partssamarbeid gir økt suksess og sikrer økt involvering. Det gir eierskap og skaper engasjement for tiltakene som skal gjennomføres. 

Et verktøy som har fått gode tilbakemeldinger, og som dere sammen kan benytte i kartleggingen av forbedringspunkter er Nærværsblomsten. Denne metodikken ble først utviklet ved Gentofte Hospitals i Danmark, og er et godt utgangspunkt for for å finne tiltak som gir økt nærvær. I metoden har man et løsningsfokusert og positivt fokus, hvor det handler om å prate om det man kan gjøre mer av. Gjennom personalmøter, workshops og i oppfølgingen etter valgte tiltak vil Nærværsblomster være med på å gi et konkret utgangspunkt for videre arbeid.

Nærværsblomsten i seg selv gir ikke mer nærvær, men metoden kan være med på å bidra med tiltak som igjen fører til mer nærvær.

narvarsblomst.jpg

Blomster består av tre kronblad, hvert av de med et tema med to underpunkter som drøftes i grupper. Dialogen styres og skrives ned, slik at man i løpet av møtet kan prioritere hva man vil jobbe videre med. Spørsmål det er verdt å stille underveis er:

  • Hva fungerer i dag?
  • Kan vi gjøre noe bedre eller annerledes?
  • Har vi konkrete forslag til forbedring?

Start med bladet for organisatoriske forhold, og avslutt med bladet ”tilstedeværende / fraværende”. Dette for å sikre at det blir fokus på de bladene som oppfordrer til mest kreativitet. (Kilde: Idebanken.no)

Føler du deg sett, behøvd, respektert og trives med både leder og arbeidskolleger, skal det mye til at du blir borte fra jobb selv om du har lidelser eller sykdom. 

(Kilde: Bjørnar Brændeland,spesialist i arbeidsmedisin,til ledernytt.no)

 

Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær

I vinter lanserte Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) verktøyet En bra dag på jobben. Dette digitale verktøyet er er gratis, er basert på forskning, og gir bransjerettede tiltak. Målsettingen er å hjelpe virksomheter med å skape bedre arbeidsmiljø. Nå i vår er 8 bransjer lansert, men flere er underveis.

 

En løsning fungerer ikke for alle

Du har en sak som ikke lar seg forebygge, sier du? Den har pågått lenge? Forutsatt at dere har dokumentert tiltakene underveis kan ekspertbistand være en løsning. Dette tilbudet ble lansert av NAV i 2019.  For mer informasjon om ekspertbistand og andre kloke grep, bli med oss på webinar om smartere sykefraværsoppfølging. Webinaret er gratis. 

Ekspertbistand kan være aktuelt hvis fraværet ikke blir løst gjennom vanlig oppfølging hos arbeidsgiver, eller ved å bruke andre tiltak og støtteordninger.

Når en medarbeider er sykmeldt over lang tid til tross for behandling, tilrettelegging og innsats fra NAV, kan årsaken være at det er en underliggende grunn til sykefraværet. Dette kan ekspertbistanden hjelpe til å avdekke.

 

Lyst til å lese mer?

 

Azets kan bistå

Visste du at vi i Azets kan bistå som eksperter?

Ønsker du støtte i forhold til høyt sykefravær, ledertrening eller rådgivning  ? Eller ønsker du bare å komme i gang med forebyggingsarbeidet? 

Våre rådgivere kan hjelpe deg med å komme i gang med kartlegging av sykefraværet slik at du kan gjennomføre tiltak basert på fakta. Ta kontakt med oss for en uformell prat! 

Kontakt oss

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

post author

Om Ingrid Petterson

Ingrid har sin fagkrets fra psykologi og helsevitenskap og har erfaring fra både privat og offentlig sektor, nå sist i Coperio Bedriftshelse. Hun har hele tiden jobbet med HR, og har sin styrke innen systematisk HMS, sykefravær, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. Ingrid jobber med å levere raskere merverdi til våre kunder gjennom innovativ HR og HMS.