Ferieplanlegging i annerledesåret 2021

Lønn & HR | 07.04.2021

av Tormod Johansen

Våren er her - og det er tid for ferieplanlegging. Planlegging av ansattes sommerferie bør skje i god tid før ferien skal avvikles - og arbeidstakere kan kreve å få beskjed om fastsatt ferietidspunktet i god tid før ferien. 

Årets ferieplanlegging kan by på visse utfordringer for arbeidsgivere som har hatt permitterte ansatte i 2020 som følge av Covid19- pandemien. Permitterte ansatte har normalt begrenset med opptjente feriepenger fra 2020. Ferieloven åpner for at disse ikke må ta ut full ferie

En av utfordringene er at reglene for feriepenger på dagpenger utbetalt i 2020 ikke er på plass. Her har Regjeringen kommet med forslag, som jeg omtaler nedenfor, men det er usikkert når disse reglene blir vedtatt og om de blir vedtatt i tråd med forslaget. 

 

Arbeidsgiver bestemmer 

Ferieloven pålegger arbeidsgiver å sørge for at ansatte hvert år får ferie. I henhold til loven er det også arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles i løpet av ferieåret. 

Men, selv om det er arbeidsgiver som sitter i “førersete”, har likevel de ansatte i noen situasjoner mulighet til å påvirke både plasseringen av ferien og hvor lang ferie som må avvikles i løpet av året. 

Arbeidsgivers styringsrett i forbindelse med plassering av ferie er likevel noe begrenset. Arbeidsgiver må ta hensyn til at de ansatte har rett til 3 uker med sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. Dette kalles hovedferieperioden. Samtidig kan arbeidsgiver bestemme når i denne perioden den ansatte skal få denne ferien. 

 

Drøfting 

Et viktig element i en god ferieplanlegging er drøfting med de ansatte. Drøftingen skal foretas i god tid. Hva som er god tid er et skjønnsmessig begrep og er ikke nærmere definert i loven, men må sees i sammenheng med plikten til å underrette den/de ansatte om fastlagt ferie senest 2 måneder før ferien skal avvikles, se neste punkt. Det skal være en reell mulighet for arbeidstaker å være med på å påvirke tidspunktet for ferien.

Hvordan drøftingene skal gjennomføres er det ikke sagt noe om i ferieloven. Av erfaring er det mange arbeidsgivere som henger opp ferielister hvor de ansatte setter opp sine ferieønsker. Noen arbeidsgivere drøfter også tiden for ferie med den enkelte ansatte.

Blir ikke arbeidsgiver og arbeidstaker enige om ferietidspunktet, er det arbeidsgiver som har det siste ordet. Husk likevel at arbeidstakere har rett til 3 uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden (1. juni - 30. september).

 

Den ansatte skal underrettes 

Den ansatte kan kreve å få beskjed om fastsatt ferie tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. 

Ferieloven har ingen regler som sier hvordan man skal underrette arbeidstakere om ferien, men det anbefales at underretningen gis skriftlig. På den måten kan arbeidsgiver dokumentere at de har oppfylt underretningsplikten. 

Hva som er særlig grunner for å underrette senere enn 2 måneder er ikke avklart direkte i ferieloven, men det man tenker på her er driftsmessige forhold hos arbeidsgiver som krever senere underretning. I forbindelse med koronautbruddet har Arbeids- og Sosialdepartementet kommet med en uttalelse om utbruddet kan gi arbeidsgivere grunn til kortere varslingsfrist enn to måneder. Her skrives det: 

"Etter departementets vurdering vil den driftsmessige usikkerhet mange virksomheter opplever som følge av Covid-19, for eksempel knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning mv, kvalifisere som særlig grunn etter ferieloven § 6 nr 2. Departementet vil videre vise til at ferieloven åpner for at reglene om underretning av ferie kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale, jf § 6 nr 4."

Pandemien er ikke over, og nye tiltak skjer hele tiden. Arbeidsgivere må derfor ta dette med i vurderingen av om de kan benytte en kortere varslingsfrist enn 2 måneder. 

 

Motsette seg å ta ferie

Arbeidstakere har rett til å ta ut full ferie. Ved oppstart hos ny arbeidsgiver 1. oktober eller senere i ferieåret er ny arbeidsgiver kun forpliktet til å gi en uke ferie etter ferieloven. 

Ferieloven åpner for at arbeidstaker som ikke har opptjent nok feriepenger til å dekke opp for lønnsbortfallet under ferien, kan motsette seg å ta ut ferie. Det er den ansatte selv som må kreve dette. 

Eksempler på dette kan være: 

  • ansatte som i fjor kun har arbeidet deler av året, for eksempel ved avsluttet skolegang
  • ansatte som har byttet arbeidsgiver/stilling og hatt en vesentlig endring i sin lønn
  • lengre sykmeldingsperioder 
  • permisjon uten lønn 
  • permittert 

Vær klar over at ansatte som skifter arbeidsgiver, og som har vært i arbeid hele fjoråret, ikke kan nekte å ta ut ferie. Dette gjelder selv om tidligere arbeidsgiver har utbetalt feriepenger ved sluttoppgjøret i opptjeningsåret.

 

Betydningen av permitteringer i 2020

Ferieloven har ingen spesielle regler for ferieavvikling og feriepengeutbetaling under permittering og det er derfor de alminnelige reglene i ferieloven som gjelder. 

Det betyr at arbeidsgiver må planlegge ferien nå i 2021 selv om ansatte har vært permittert i 2020. Feriepengene de ansatte har opptjent i 2020 må utbetales når ferien skal avvikles. 

Grunnet Covid19-pandemien var veldig mange arbeidstakere permittert i 2020. Det betyr at det for mange kan være begrenset med opptjente feriepenger fra arbeidsgiver, da mange ansatte i stedet har fått dagpenger fra NAV. 

Fram til nå har man ikke opptjent feriepenger av dagpenger under permittering. Samtidig er det slik at om du har vært permittert mer enn 52 uker kan du ta ferie i inntil 4 uker og samtidig få dagpenger. 

 

Feriepenger på dagpenger i 2021 og 2022

Fredag 26. mars 2021 fremla Regjeringen et forslag om å yte feriepenger på dagpenger til de som i 2020 var permittert som følge av Covid19- pandemien

Regjeringens forslag er slik: 

  • Det ytes feriepenger med 10,2% av utbetalte dagpenger i beregningsperioden
  • Beregningsperioden for utbetaling i 2021 settes til april til desember 2020
  • Utbetalingen gis til dem som har mottatt dagpenger minst 8 uker i beregningsperioden
  • Maksimalt beløp settes til kr 25.000
  • Utbetaling gis ikke til dem som per 7. juni 2021 har rett til fire uker ferie med dagpenger (dvs de som har vært permittert mer enn 52 uker)

Feriepengene ansatte mottar fra NAV på dagpenger i 2020, får betydning for hvor mange feriedager ansatte kan motsette seg.

Dersom det blir vedtatt at det skal ytes feriepenger på dagpenger, så gir det arbeidsgiver et noe større handlingsrom til å pålegge de ansatte ferie. 

 

Eksempel 

Ansatt var permittert i 2020 grunnet Covid19-pandemien. 

Fast månedslønn kr 40.000. 

Dagslønn: kr 40.000 / 21,67 dager = kr 1.845,87

I virksomheten er det avtalt 5 uker ferie og 12% feriepenger. 

Opptjente feriepenger fra arbeidsgiver = kr 40.000 x 2,5 måneder x 12% = kr 12.000

Opptjente feriepenger fra NAV (forutsatt at reglene blir slik som i forslaget) = kr 25.000

Sum feriepenger = kr 12.000 + kr 25.000 = kr 37.000

Opptjente feriepenger dekker: kr 37.000 / kr 1.845,87 = 20 feriedager. Disse feriedagene kan arbeidsgiver pålegge den ansatte å avvikle i 2021.

Den ansatte kan motsette seg 5 dager med ferie. 

 

Hva gjør du nå?

Min anbefaling er at du som arbeidsgiver planlegger ferien på vanlig måte så snart som mulig, spesielt tidspunktet for avvikling av sommerferie men også lengden på ferien. Det er de ansatte selv som må motsette seg å ta ut ferie dersom de har begrenset opptjening av feriepenger. 

Det betyr at arbeidsgiver i utgangspunktet kan fastlegge ferie på vanlig måte under forutsetning om at det gis feriepenger på dagpenger utbetalt i 2020. 

Dersom reglene for feriepenger på dagpenger ikke blir vedtatt eller blir annerledes enn forslaget, kan antall feriedager justeres dersom den ansatte ikke ønsker å ta ut alle feriedagene. 

Trenger du hjelp? Ta kontakt med din kontaktperson i Azets eller via skjemaet under.

 

Få hjelp med ferieplanleggingen din

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som senior rådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.