Årets feriepenge­utbetaling kan bli spesiell

Lønn & HR | 04.05.2021

av Tormod Johansen

Mange arbeidsgivere har nok begynt å planlegge sommerferien til sine ansatte - men har du husket å lage en plan for utbetaling av feriepenger? Feriepengene skal dekke lønnsbortfallet de ansatte har når ferien avvikles, og det er derfor viktig at du gjør dette riktig. 

På grunn av permitterte ansatte, vil feriepengeutbetalingen i 2021 bli litt spesiell. 

Hvordan påvirker permitteringene årets ferie? 

Hva får de ansatte i feriepenger? 

Hva ansatte får i feriepenger kan variere, blant annet av hvor lang ferie de ansatte har. Følger arbeidsgiver ferielovens bestemmelser med 4 uker og 1 dag ferie for ansatte under 60 (5 uker og 1 dag for de som fyller 60 i ferieåret) ytes det 10,2 % feriepenger av feriepengegrunnlaget. Der hvor det er avtale om 5 uker ferie (6 uker for de som fyller 60 i ferieåret), så er det vanlig med 12 % feriepenger. 

Ansatte som fyller 60 år i ferieåret har rett til en uke ekstra med ferie, og skal ha 2,3 % ekstra feriepenger for å dekke opp for lønnsbortfallet i denne ekstra ferieuken. 

Feriepenger utbetalt i ferieåret beregnes på grunnlag av kontant utbetalt arbeidsvederlag året før ferieåret. Med andre ord: 

 • Lønn; fastlønn, timelønn, og lignende
 • Overtidsgodtgjørelse
 • Smusstillegg, skifttillegg, gangtillegg og annet ulempetillegg
 • Variable ytelser som f. eks. provisjon, bonus, og lignende ytelser 
 • Drikkepenger
 • Verdien av hel eller delvis fri kost 

Du får ikke feriepenger av blant annet: 

 • Utbetalte feriepenger
 • Utbetalinger som er faste og som også utbetales i ferien
 • Naturalytelser som f.eks. fri bil, fri bolig, fri telefon, forsikringer, og lignende 
 • Utgiftsgodtgjørelser
 • Sluttvederlag

 

Nå gis det feriepenger på dagpenger utbetalt i 2020 og 2021

Historisk sett har man ikke opptjent feriepenger på dagpenger, men i april 2021 ble det likevel vedtatt at NAV betaler feriepenger i 2021 på dagpengene opptjent i 2020. Det vil også bli utbetalt feriepenger i 2022 for utbetalte dagpenger i 2021. 

Det gis feriepenger med 10,2% av utbetalte dagpenger i hele 2020. Det gis ikke feriepenger til de som per 7. juni 2021 har rett til fire uker ferie med dagpenger (det vil si de som har vært permittert mer enn 52 uker per 7. juni 2021). Disse kan ta ferie i inntil 4 uker og samtidig få utbetalt dagpenger fra NAV. 

Det var opprinnelig et forslag om at det kun skulle gis feriepenger på utbetalte dagpenger fra april til desember 2020 og en maksimal feriepengeutbetaling på kr 25.000. Dette ble imidlertid ikke vedtatt. 

 

Du må ta hensyn til dagpenger fra NAV i ferieplanleggingen 

Vær klar over at når arbeidsgiver skal ta stilling til hvor mange feriedager ansatte må ta ut, så skal alle opptjente feriepenger være med i beregningen, ikke bare opptjeningen hos nåværende arbeidsgiver. Feriepenger fra andre arbeidsgivere i 2020 samt feriepenger fra NAV må tas med i denne beregningen. 

Det betyr at feriepengene fra NAV gir arbeidsgivere et større rom til å fastlegge ferie for ansatte.

Les mer om ansattes mulighet til å motsette seg å ta ut ferie

Feriepengene skal utbetales til ferien

Hovedregelen er at de ansatte skal ha feriepengene utbetalt i tilknytning til ferieavviklingen, nærmere bestemt siste vanlige lønningsdag før ferien. Er denne dagen nærmere feriestart enn en uke, kan den ansatte kreve utbetaling senest en uke før ferien starter. 

Det er likevel ikke uvanlig med en praksis hvor feriepengene utbetales i juni, uten hensyn til når de ansatte avvikler ferien. I slike tilfeller betales alle feriepengene en gang, ofte i juni, og samtidig trekker arbeidsgiver de ansatte lønn for ferien. På den måten kan de ansatte avvikle ferie med vanlig lønn ellers i året, og feriepengeavregningen blir enklere og mer oversiktlig for arbeidsgiver. I og med at de ansatte er sikret lønn i ferien, anses ikke dette å være i strid med ferielovens bestemmelser. 

En slik ordning er imidlertid ikke å anbefale for de som har timelønn, med mindre det gjøres et lønnstrekk for ferie når feriepengene utbetales. Vi ser ofte at det i juni betales både feriepenger og timer fra mai. Foretas det ikke noe lønnstrekk for ferie, vil den ansatte senere avvikle ferie uten lønn. Dette er ikke i tråd med ferielovens bestemmelser.

Eksempel for månedslønnede

 

Feriepenger opptjent i 2020

36.000

Junilønn

26.000

25 dager ferie (5 uker ferie) 

-30.000

Utbetalt

32.000

 

Dagsatsen jeg har brukt i eksemplet er kr 1200, dvs månedslønnen delt på 21,67 dager. 21,67 dager er gjennomsnittet av antall arbeidsdager hver måned når det regnes 5 dager per uke. 

Dette er den foretrukne måten å utbetale og avregne feriepenger på. Noen arbeidsgivere gjør det likevel på en annen måte, men vi går ikke nærmere inn på det i dette innlegget.

 

Feriepenger for ansatte som motsetter seg å ta ut ferie

Har du ansatte som ønsker å motsette seg ferie på grunn av manglende feriepenger? Da må du lage en plan for hvordan dette skal håndteres. 

For timelønnede er dette sjeldent et problem - de får feriepengene når ferien avvikles. De får da opptjente feriepenger utbetalt til de feriedagene feriepengene dekker. Ferie ut over det blir ikke betalt da de ansatte ikke skriver timer. 

For de som er månedslønnede er det litt annerledes. Som nevnt betaler de fleste arbeidsgivere ut feriepengene en gang i året, med lønnstrekk for ferien. I forbindelse med feriepengeutbetalingen trekkes de ansatte for ferie, og i den forbindelse bør du hensynta ferie som ansatte motsetter seg. Det vil si at om den ansatte vil ha 3 uker ferie i stedet for 5 uker, så trekkes lønn for 3 uker samtidig med feriepengeutbetalingen.

Eksempel

Feriepenger opptjent i 2020

20.000

Junilønn

26.000

15 dager ferie (3 uker ferie) 

-18.000

Utbetalt

28.000

 

Eksempelet følger samme dagsats, arbeidsdager og utregningsmetode som eksempelet over. Hva med feriepengene til ansatte som er permittert nå i 2021? 

De arbeidsgiverne som har ansatte som er permittert i juni måned betaler ingen lønn, da de ansatte får dagpenger fra NAV. Det betyr at om du vurderer å betale feriepenger i juni så har du ingen mulighet til å trekke de ansatte i lønn for ferien. 

Hvordan skal du løse dette i praksis? 

Her ser jeg for meg at det er et par alternativer: 

 1. Betale feriepengene i juni uten lønnstrekk
  Dette er ikke en løsning jeg anbefaler med mindre den ansatte skal ha ferie i juni eller juli. For det første vil den ansatte med en slik ordning avvikle ferie uten lønn. NAV stopper dagpengene når ferien avvikles og det er heller ingen rett til lønn fra arbeidsgiver. På den annen side vil de ansatte i juni få både feriepenger og dagpenger fra NAV. 
 2. Vente med å betale feriepenger til de ansatte avvikler ferie
  Dette er i tråd med ferielovens bestemmelser og er den løsningen jeg ville anbefalt. 

 

Hva om de ansatte er delvis permittert?

Har du ansatte som er delvis permittert er det i praksis mulig å foreta en avregning av feriepengene. I og med at det betales lønn kan lønnstrekk for feriedagene gjennomføres, slik at den ansatte kan ha ferie med lønn. 

Her må du ta stilling til hvordan du skal gjennomføre lønnstrekket for feriedagene - skal du trekke etter permitteringsgrad eller lønn i full stilling? Dette har betydning for hva den ansatte skal ha utbetalt når ferien avvikles. 

Eksempel 

Ansatt som er 50% permittert. 

 • Trekker du den ansatte for 25 feriedager etter 50% lønn, så skal den ansatte ha 50% lønn utbetalt når ferien avvikles. 
 • Trekker du feriedagene ut fra 100% lønn, så får den ansatte full lønn under ferien. Husk at om du velger dette alternativet så vil en større del av lønnstrekket måtte gjennomføres i feriepengene. 

 

Hva med ferie som eventuelt er avviklet før permitteringen?

Du må ikke glemme de feriedagene ansatte eventuelt har avviklet før permitteringen. For de som er månedslønnede er det utbetalt lønn for disse dagene. Uansett hvordan du velger å avregne feriepenger må du huske på å trekke for disse dagene. 

 

Synes du feriepenger er vanskelig? 

Ta kontakt med din rådgiver i Azets så får du god bistand. 

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som senior rådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.