Corona-viruset: Norge preges av Corona-tiltak

Lønn & HR | 11.03.2020

av Elin Heesen

Oppdatert 06.04.2020

Corona-viruset øker i omfang, og samfunnet preges i et høyt tempo av dette. Helsedirektoratet vedtok torsdag 12.mars 2020 å stenge ned alle virksomheter som omfatter barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner, kultur, idrett og servering - samt tilbydere av hår, hud og kroppspleie. Kjøpesentre og butikker har innført innskrenkede åpningstider, og mange butikkjeder har valgt å stenge ned alle sine utsalgssteder. Vedtaket fra Helsesdirektoratet står foreløpig frem til og med mandag 13.april 2020. Unntak fra pålegg om stenging gjelder noen kritiske samfunnsfunksjoner som du kan lese om på FHI.no

Mange virksomheter har valgt å innføre restriksjoner og tiltak for sine ansatte, og det er tiltagende i tråd med ny informasjon som blir gitt av myndighetene. Dette medfører en usikkerhet i et økonomisk perspektiv for mange arbeidsgivere. Azets får mange spørsmål knyttet opp til hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver har i denne situasjonen vi nå står ovenfor. Det skal vi gå nærmere inn på her og nå. 

Fortsett arbeidet med løpende risikovurderinger

Arbeidsgiver har en handlingsplikt etter AML 4-1 Dette innebærer:

  • Avdekke og forstå risikobildet
  • Systematisk arbeid med risiko
  • Aktiv smitte forebygging
  • Avklar avgrensning mot smittevernloven

Azets kan hjelpe deg ved behov for bistand til risikovurdering og planlegging av forebyggende og psykosiale tiltak. 

Vurder behovet for reiser

Reisevirksomhet i både jobb og privat sammenheng bør i disse dager alltid risikovurderes. Myndighetene oppfordrer alle til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. På Folkehelseinstituttets nettsider finner du oppdaterte reiseråd og karantenetid i forbindelse med reiser i og utenfor Norge.

Har du for øvrig ansatte som befinner seg i de aktuelle områdene for utbrudd, bør disse registreres inn i Utenriksdepartementets ordning for reiseregistrering

Vi bistår deg gjerne om du ønsker hjelp til å håndtere dette. 

I hvilke tilfeller har arbeidsgiver rett til å få refundert sykepenger fra dag 4?

Arbeidsgiver skal slik annonsert i pressemelding datert 20.mars 2020 kun betale sykelønn for de tre første dagene med corona-relatert sykefravær. Disse nye reglene vil gjelde fra 16. mars og vil også gjelde frilansere og selvstendig næringsdrivende. I tillegg har regjeringen mandag 16. mars oppfordret alle arbeidsgivere til å akseptere bruk av egenmelding i hele arbeidsgiverperioden (16 dager). Oppfordringen kom som følge av stor pågang hos fastlegene rundt om i Norge. NAV har for øvrig pr. 20. mars også fått hjemmel til å fravike fra kravet om legeerklæring, slik at de kan betale for corona-relatert sykefravær også når det foreligger egenmelding.

Arbeidsgivere har hittil betalt de 16 første dagene med sykefravær (arbeidsgiverperioden). Deretter har NAV utbetalt sykepenger i henhold til Folketrygdloven. Nå reduseres arbeidsgiverperioden til 3 dager for corona-relatert sykefravær. “Nye regler vil lette byrden for arbeidsgivere og åpne opp for mer bruk av egenmeldinger. Reglene tar litt tid på få på plass og folk vil få etterbetalt sykelønn”, sier arbeids – og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeidsgiverperioden på 16 dager skal fremdeles forskutteres/betales av arbeidsgiver, men for corona-relatert sykefravær får arbeidsgiver refundert sykepenger fra dag 4-16 fra NAV. NAV har nå fått på plass et eget søknadsskjema for denne perioden, som du finner her. Foreløpig kan arbeidsgivere bare sende ett krav for hvert tilfelle, men om kort tid vil et samlekrav skjema være på plass. Har du mange ansatte som du trenger å sende sykepengekrav for, anbefaler vi å vente til samlekrav skjemaet er på plass.

Hvordan kan jeg som arbeidsgiver vite om fraværet skyldes corona?

Uten informasjon fra den ansatte kan du som arbeidsgiver ikke vite dette. Når du som arbeidsgiver mottar informasjon om sykefravær kan du ikke spørre om den ansattes diagnose, men du kan spørre om fraværet er corona-relatert eller ikke. Vi anbefaler derfor at egenmeldingsskjemaet tilpasses slik at dette spørsmålet blir en integrert del av skjemaet. På denne måten har arbeidsgiver dokumentasjon som kan fremlegges ved eventuelle kontroller i etterkant.

Har du ansatte som må være hjemme som følge av stengte skoler/barnehager? 

Ved stenging av barnehage eller skole vil den ansatte har rett til å bruke omsorgspenger. Hvor lenge omsorgspenger kan benyttes avhenger av hvilken individuell rett den ansatte har. 

I Kongen i statsråd fredag 20. mars er det forskriftsfestet at antall dager med omsorgspenger dobles både for de med ordinær kvote på ti dager og de som har en utvidet kvote. Disse nye reglene vil gjelde for hele 2020. Reglene trer i kraft straks og med virkning fra fredag 13. Mars.

Arbeidsgiverperioden kortes ned fra tidligere 10 dager til 3 dager. Arbeidsgiver skal fremdeles forskuttere omsorgspenger, men kan kreve refusjon fra NAV fra og med 4. dag. Har arbeidsgiver betalt ut 3 dager eller mer før den 13.mars 2020 kan arbeidsgiver få refusjon fra og med 13.mars 2020. 

Omsorgsdager utover arbeidsgiverperioden søkes av arbeidsgiver refundert via digital inntektsmelding som før. Vi anbefaler at arbeidsgiver samler opp omsorgsdagene og ikke sender inn for hyppige inntektmeldinger, da NAV må behandle disse kravene manuelt.

Også selvstendig næringsdrivende og frilansere gis rett til tilsvarende antall dager som ansatte, men fratrekkes en venteperiode på 3 dager. Denne gruppen vil kompenseres 100% av beregningsgrunnlaget fra dag 4 og utover.

Søknadsskjema for selvstendig næringsdrivende og frilansere finner du her.  

Fakta om ny midlertidig ordning for omsorgspenger (kilde: regjeringen.no)

Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV. 

Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. De 3 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 27 dager av folketrygden. 

Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Også disse får dobbelt så mange omsorgspengedager, og arbeidsgiver betaler kun de første 3 dagene.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.

Har du rett til å permittere ansatte på grunn av corona-viruset?

NAV har bekreftet at corona-viruset anses som en uforutsett hendelse hvor varslingsplikten ved en eventuell permittering kan reduseres fra 14 dager til 2 dager. Likevel ber vi alle arbeidsgivere merke seg at grunnlaget for om man kan permittere ansatte er uendret. 

Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering er nå endret fra 15 til 2 dager. Dette innebærer at arbeidsgiver må betale lønn de to første dagene etter at permitteringen er iverksatt. 

Arbeidstakere vil deretter motta dagpenger fra NAV såfremt de oppfyller vilkårene for dette, og har registrert seg som arbeidssøker og søkt om dagpenger på www.nav.no. Tidligere var det krav om minst 50% permittering for å kunne motta dagpenger ved permittering. Dette er nå endret til 40%. 

I lovendringen som nå er vedtatt er venteperioden som normalt kom etter arbeidsgivers lønnspliktperiode fjernet. Dette innebærer at arbeidstaker ikke lenger har en karanteneperiode uten lønn for NAV starter sin utbetaling. 

Vi minner om at «frykt for smitte» ikke anses som grunnlag for permittering alene, da dette i seg selv ikke medfører bortfall av arbeidsmengde. Frykt for smitte er derfor ikke saklig permitteringsgrunn alene. Vurderer du å permittere ansatte, ta gjerne kontakt med våre HR-rådgivere for bistand rundt dette. 

Har dine ansatte rett til sykepenger når de blir syke i utlandet?

Blir dine ansatte syke på reise eller ferie i utlandet, skiller vi mellom EØS- og ikke-EØS-land når vi snakker om rett til sykepenger. 

Folketrygdloven legger til grunn at du må oppholde deg innenfor EØS-området for å ha rett til sykepenger. Blir du syk utenfor EØS har du ikke rett til sykepenger. Reiseforsikringen kan derimot dekke ekstra kostnader som påløper som følge av sykdom i slike områder. 

Har dine ansatte krav på å utsette ferien som følge av corona-virus-smitte?

Blir dine ansatte syk før eller i ferien, vil rett til utsatt ferie kunne inntre. Ansatt må uansett fremlegge sykemelding eller legeerklæring (utenlandsopphold). 

Dersom en ansatt blir syk før ferien, skal vedkommende fremme krav om utsettelse av ferie senest siste arbeidsdag før ferien skulle startet. Dersom den ansatte blir syk i ferien, må vedkommende fremme krav om utsettelse uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Det er de sykefraværsdagene den ansatte kan dokumentere å ha vært syk som vedkommende kan kreve utsatt. 

Til slutt

Vi minner om at retten til å pålegge medarbeidere hjemmekontor eller pålegge de ansatte å utføre andre arbeidsgiver i en avgrenset periode, vil være innenfor det handlingsrommet arbeidsgiver har i slike ekstreme tilfeller.

Det samme gjelder å innføre begrensninger på private reiser, ferier og helgeturer. Utenlandsturer vil medføre en karantenetid på 14 dager ved ankomst til Norge.

Kommunikasjon er og blir nøkkelen. Sørg for at dine ansatte er informert om nødvendige tiltak på arbeidsplassen. Ikke glem GDPR i disse dager. Helseopplysninger (informasjon om sykdom eller mulig smitte) er sensitive personopplysninger og skal behandles som dette også i disse dager. 

Forebygging er et felles ansvar!

Ønsker du å vite mer, eller brenner du inne med flere ubesvarte spørsmål? Azets har ledende kompetanse innenfor HR, og står klare til å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Kontakt oss

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Om Elin Heesen

Elin er seniorrådgiver i Azets Advisory sitt HR-team. Hun arbeider tett på sine kunder både med arbeidsrettslige, personalrelaterte eller arbeidsmiljørelaterte problemstillinger. Hun er en racer på excel, og digger digitalisering. Den siste tiden har hun arbeidet mye med tariffavtaler og interne prosesser i tariffregulerte bedrifter.