Veiledning til utfylling av timeliste

Registrere timeliste: 

 • Gå inn på www.azets.no/bemanning
 • Klikk på ”For aktive vikarer” og velg ”Innlevering av timeliste”
 • Evt gå inn på linken du får tilsendt av Azets People
 • Logg inn med ansattnummer og passord - evt velg glemt passord
 • Velg Foreløpig kladd inntil listen er komplett for innsendelse
 • For å sende inn listen til oss, velg: Innlever timelisten for endelig behandling
 • Din kontaktperson hos kunden vil få timelisten tilsendt via mail for godkjenning

Timelistene skal innleveres innen kl 1600 den siste arbeidsdagen i måneden. Lønnsutbetaling vil være den 15. i påfølgende måned.

Arbeidstid:

Vær nøye når du fyller ut arbeidstiden. Fyll ut når du kommer og når du går, og husk å trekke ut lunsjpauser. Alle arbeidede timer der man faktisk har vært på jobb, og som gir grunnlag til fakturering av kunde, skal registreres som På jobb. Annet fravær skal også registreres, for eksempel legetime. Trekk den aktuelle tiden ut i pausefeltet og fyll ut hva det gjelder i kommentarfeltet. 

Overtid blir beregnet ut fra gjeldende regler og vil kunne sees i systemet, men blir kontrollert av vår lønnsavdeling. Vær obs på at du ikke får overtid med mindre du arbeider mer enn 37,5 timer den uken det gjelder. Dvs. at går du 4 timer tidligere en dag, vil 4 timer overtid en annen dag samme uke oppveie for dette, men det vil altså ikke bli betalt som overtid, kun som vanlig timesats.

Sykefravær:

Skulle du bli syk mens du er i oppdrag, skal du gjøre følgende:

 • Ring din konsulent hos Azets People OG kunden du er i oppdrag hos OMGÅENDE den dagen du blir syk
 • Du vil få tilsendt et egenmeldingsskjema på mail fra din konsulent
 • Hvis du er syk flere dager, er du pliktig til å ringe din konsulent hos Azets People HVER dag
 • Hvis du ikke melder fra om sykdom, vil du ikke få muligheten til å registrere Syk – ”type syk” i timelisten
 • Fyll ut timelisten med aktuell sykdomskategori – se forklaring under
 • Umiddelbart etter at din sykeperiode er avsluttet skal du fylle ut egenmeldingsskjemaet og sende det på mail til vikarlonn@azets.com. For at lønn skal kunne utbetales for den gjeldene periode, må skjemaet være Azets i hende innen innleveringsfristen for timelisten.
 • Uavhengig av om du har jobbet lenge nok til å ha rett på sykepenger eller ikke (se Personalhåndboken på www.azets.no/bemanning), har du IKKE krav på betaling hvis du ikke melder fra til oss, da vi er din arbeidsgiver.

Aktuelle sykdomskategorier:

Syk - barn: fyll inn det antall timer du skulle vært på jobb denne dagen. Når man bruker denne statusen, blir det generert opp lønn, men timene blir ikke fakturert kunde.

Syk - egenmelding: det samme gjelder her. Når man bruker denne statusen, blir det generert opp lønn, men timene blir ikke fakturert kunde.

Syk - sykemelding: det samme gjelder her. Skal brukes for de første 16 kalender dagene som Azets People betaler sykepenger for. Når man bruker denne statusen blir det generert opp lønn, men timene blir ikke fakturert kunde.

Syk - langtid: brukes for sykemelding utover 16 kalender dager. Det blir da ikke generert opp timer til utlønning i systemet vårt ettersom du skal ha lønn fra trygdekontoret.

Dersom du er delvis sykemeldt, og jobber redusert hver dag, er det viktig at du bruker På jobb på de timer du faktisk har vært på jobb, og merker med "sykemelding xx%" i kommentarfeltet. Det blir da generert opp riktig antall timer som skal faktureres til kunde. De timer du skal ha sykepenger for blir utregnet av lønnsavdelingen og lagt til det du har registrert.

Annet fravær:

Hvis du har vært hos lege/tannlege eller lignende i løpet av arbeidsdagen, er det viktig at du trekker dette ut som pause. Skriv i kommentarfeltet hva det gjelder, ellers blir det fakturert til kunde.

Helligdager:

Ifølge Likebehandlingsprinsippet har du krav på betalt for helligdager og fridager i forbindelse med disse på like vilkår som du ville fått hvis du var direkte ansatt i bedriften (se personalhåndboken for ytterligere informasjon).

Husk:

Se over timelisten din en gang til før du sender den inn. Blir ikke timelistene fylt ut riktig, kan det i verste fall ta lenger tid før lønnen blir betalt ut.

Det er også viktig at du registrerer timelisten til avtalt tid!

For å åpne lønnsslippen, må du bruke de siste 5 sifrene i ditt kontonummer.

Spørsmål:

Alle spørsmål rundt timelister, lønn, skattekort etc. skal rettes til din konsulent i Azets People og IKKE til vår lønnsavdeling.